Algemene Verkoopvoorwaarden VADEC nv
Privacystatement
Laatst gewijzigd op 12/02/2016

De algemene verkoopvoorwaarden hieronder zullen u, telkens u onze website bezoekt en bij VADEC nv koopt, duidelijk maken wat uw wettelijke situatie is. Door u toegang te verschaffen tot vadec.shop.winfakt.be stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven.

Een op TOP 1TOYS-TECHNOHOBBY website aangeboden artikel
Alle producten die door VADEC aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op de website aangeboden worden. Tenzij anders aangeduid zijn alle prijzen inclusief BTW.

Overeenkomst tussen U en VADEC nv
Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en VADEC nv wanneer VADEC nv de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website.

VADEC nv kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bij voorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

Uw recht de bestelling terug te sturen binnen 14 dagen na ontvangst.
(enkel voor particuliere consumenten woonachtig in België en voor nieuwe producten)

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij van de aankoop afziet, zonder een boete te betalen en zonder een reden op te geven, gedurende 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstverleningsovereenkomst.

Indien u een product wenst terug te sturen omdat u van mening veranderde, kan u dit doen binnen de 14 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen zodra u het artikel retourneert. U zal de verzendingskosten betalen om het product terug te sturen en de verzending gebeurt op Uw risico.

Indien het product dat u ontvangt niet het product was dat u bestelde, stuurt u het dan terug binnen de 14 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen en uw verzendingskosten vergoeden zodra u het artikel retourneert.

Hoe een bestelling terug sturen
Indien u een artikel wenst terug te sturen mag U de originele verpakking niet openen
. VADEC nv zal geretourneerde artikelen weigeren of NIET terugbetalen wanneer de originele verpakking geopend werd of wanneer de producten door de klant beschadigd werden.

Volg volgende richtlijnen:

Stuur een e-mail naar vadec@skynet.be met de volgende informatie:

Nummer van de bestelling
Nummer van de factuur
Korte omschrijving van de terugzending

Stuur ons het artikel terug met een kopie van uw factuur in de originele verpakking.
Neem er nota van dat wij uw verzendingskosten enkel terugbetalen indien u niet het artikel ontving dat u bestelde.
Adres voor terugzending: VADEC NV, Basiliekstraat 66, 1500 HALLE


Afwijzen van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid
VADEC nv kan niet waarborgen dat vadec.shop.winfakt.be ononderbroken of foutloos zal functioneren. VADEC nv geeft geen waarborgen m.b.t. de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van vadec.shop.winfakt.be noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die verkregen wordt via vadec.shop.winfakt.be.

Deze site wordt door VADEC nv ter beschikking gesteld op een "as is" en "as available" basis. VADEC nv legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen, of de producten die in deze site worden voorgesteld. In zoverre de wet dit toestaat, wijst VADEC nv elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. VADEC nv zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie
De Belgische wet is van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel Halle Vilvoorde zullen bevoegd zijn.

Leveringen - Verzendkosten - Andere kosten
De leveringen worden uitgevoerd vanuit Halle - België volgens de modaliteiten die worden overeengekomen in de bevestiging van de bestelling.

De verzendkosten, welke niet in de prijs van de producten zijn inbegrepen, worden aan kostprijs doorgerekend en worden meegedeeld in de bevestiging van de bestelling. Verzending gebeurt in regel via bpost, naargelang het volume en gewicht. De bestelde goederen kunnen, na afspraak, ook afgehaald worden. Plaats van afhaling: Basiliekstraat 66 1500 Halle/België.

Waar van toepassing zal de wettelijke recyclagebijdrage extra worden toegevoegd. (info: www.recupel.be)

Waarborg
VADEC nv is tot geen verdere garantie verplicht dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen. Alle geleverde goederen genieten dan ook van de waarborgen die door de respectievelijke fabrikanten/leveranciers worden aangeboden.


Betalingsmodaliteiten en uitvoering van de levering
Bij gebrek aan betaling van een factuur op zijn vervaldag, zijn alle andere op dat ogenblik hangende facturen onmiddellijk opeisbaar en erkent de klant uitdrukkelijk een conventionele buitengerechtelijke vergoeding met een minimum van 25,00 EUR, exclusief BTW en conventionele interesten ten belope van 12% op jaarbasis. De goederen blijven eigendom van VADEC nv tot hun algehele betaling.

De betaling kan op verschillende manieren uitgevoerd worden.
Het te betalen bedrag is in alle gevallen het bedrag in Euro dat op de factuur vermeld is.
Een uitnodiging tot betaling ontvangt U samen met de bevestiging van Uw bestelling.

Bankoverschrijving tussen Belgische bankrekeningen

U voert een bankoverschrijving uit op rekening BE77 2930 2521 8742 BIC GEBABEBB van
VADEC nv Basiliekstraat 66, 1500 HALLE.

De verzending gebeurt bij ontvangst van de betaling of van het bewijs van betaling

Internationale bankoverschrijving (voor grensoverschrijdende transfers in Europa)

Betaling bij:
BNP PARIBAS FORTIS

BIC: GEABBEBB
IBAN: BE77 2930 2521 8742
geopend op naam van VADEC nv, Basiliekstraat 66, B - 1500 HALLE

De verzending gebeurt bij ontvangst van de betaling of van het bewijs van betaling