Algemene Verkoopvoorwaarden VADEC nv
Privacystatement
Laatst gewijzigd op 17/06/2024

De algemene verkoopvoorwaarden hieronder zullen u, telkens u onze website bezoekt en bij VADEC nv koopt, duidelijk maken wat uw wettelijke situatie is. Door u toegang te verschaffen tot vadec.shop.winfakt.be stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven.

Een op TOP 1TOYS-TECHNOHOBBY website aangeboden artikel
Alle producten die door VADEC aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op de website aangeboden worden. Tenzij anders aangeduid zijn alle prijzen inclusief BTW.

Overeenkomst tussen U en VADEC nv
Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en VADEC nv wanneer VADEC nv de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website.

VADEC nv kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bij voorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand

Boek VI van het Wetboek van economisch recht (boek VI WER)

Boek VI WER – art. VI.47 en volgende WER

Binnen welke termijn mag de consument zijn herroepingsrecht doen gelden ?

De consument moet de onderneming informeren over zijn wens om zich te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder motivering en zonder andere bijkomende kosten dan deze voorzien door het Wetboek.

Wanneer begint de herroepingstermijn te lopen ?

De herroepingstermijn begint te lopen :

· voor verkoopovereenkomsten te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument of door de consument aangewezen derde fysiek bezit neemt van het goed, behalve in bijzondere omstandigheden voorzien in boek VI van het Wetboek van economisch recht;

o in geval van meerdere goederen of goederen samengesteld uit verschillende zendingen of onderdelen die deel uitmaken van een enkele bestelling maar die afzonderlijk worden geleverd, te rekenen vanaf de dag na fysieke in bezitname van het laatste goed of de laatste zending of het laatste onderdeel;

Hoe moet de consument herroepen ?

De consument informeert de onderneming van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen, door hetzij:

· het herroepingsformulier ingevuld en ondertekend te sturen aan de onderneming;

· een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt (bv. telefoon, e-mail, sms, post, enz.);

· door het invullen en toezenden van het herroepingsformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring op de website van de onderneming, als de onderneming – die daartoe de mogelijkheid heeft – daarin heeft voorzien. Een ontvangstbevestiging op een duurzame gegevensdrager moet onverwijld aan de consument worden meegedeeld.

De bewijslast van de herroeping ligt bij de consument. Het is aldus aangeraden de herroeping schriftelijk of op een duurzame gegevensdrager te doen, bijvoorbeeld, per e-mail of via de post.

Welke zijn de gevolgen van het uitoefenen van het herroepingsrecht ?

Door de uitoefening van zijn herroepingsrecht, stelt de consument een einde aan de sluiting of de uitvoering van de overeenkomst op afstand en aan elke aanvullende overeenkomst (kredietovereenkomst) zonder kosten, behalve deze die voorzien zijn in boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.51 WER)

Welke zijn de kosten ten laste van de consument ?

· de kosten betaald door de consument ten gevolge van zijn uitdrukkelijke keuze voor een andere wijze van levering dan de goedkopere standaardlevering aangeboden door de onderneming;

· de kosten voor het terugzenden van de goederen, als de onderneming de consument niet heeft geïnformeerd over het feit dat deze ten laste van de consument zijn;

Welke zijn de modaliteiten voor het terugzenden van de goederen ?

Als de onderneming niet aanbiedt zelf de goederen af te halen:

· de consument zendt de goederen terug of overhandigt die aan de onderneming of aan een persoon die door de onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, voor het verstrijken van een termijn van 14 dagen na de dag waarop hij aan de onderneming zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, heeft meegedeeld;

· de consument draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen tenzij wanneer

o de onderneming ermee instemt deze kosten te dragen;

o de onderneming de consument niet geïnformeerd heeft over het feit dat hij deze kosten moet dragen.

Welke zijn de modaliteiten voor terugbetaling ?

De onderneming vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd door de consument van zijn beslissing tot herroeping.

Opgelet ! De onderneming is niet verplicht de verschuldigde bijkomende kosten, te wijten aan de uitdrukkelijke keuze van de consument voor een andere leveringswijze dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering, terug te betalen. De onderneming moet de consument terugbetalen onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel dat hij gebruikt heeft voor de oorspronkelijke aankoop, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en op voorwaarde dat de terugbetaling voor hem geen kosten meebrengt.

Opgelet ! Voor wat betreft verkoopovereenkomsten, wanneer de onderneming niet aanbiedt zelf de goederen af te halen, kan gewacht worden met terugbetaling :

· hetzij totdat de onderneming alle goederen heeft teruggekregen;

· hetzij totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden.

De terugbetaling moet dan ook worden gedaan van zodra mogelijk, dan wel maximaal binnen enkele dagen die volgen op de eerste van deze feite.

Wat is de aansprakelijkheid van de consument in geval van waardevermindering van de goederen ?

De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de goede werking van de goederen vast te stellen. Als de onderneming heeft nagelaten de consument te informeren over zijn herroepingsrecht voor de sluiting van de overeenkomst, dan is de consument niet aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen.

Welke zijn de situaties waarin de consument zijn herroepingsrecht niet kan uitoefenen?

De consument kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen als:

· de geleverde goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;

· de geleverde goederen na de levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;

In deze gevallen, moet de onderneming de consument voor de sluiting van de overeenkomst verwittigen over:

· hetzij, dat hij niet beschikt over een herroepingsrecht;

· hetzij, desgevallend, de omstandigheden waarin hij zijn herroepingsrecht verliest.Afwijzen van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid
VADEC nv kan niet waarborgen dat vadec.shop.winfakt.be ononderbroken of foutloos zal functioneren. VADEC nv geeft geen waarborgen m.b.t. de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van vadec.shop.winfakt.be noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die verkregen wordt via vadec.shop.winfakt.be.

Deze site wordt door VADEC nv ter beschikking gesteld op een "as is" en "as available" basis. VADEC nv legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen, of de producten die in deze site worden voorgesteld. In zoverre de wet dit toestaat, wijst VADEC nv elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. VADEC nv zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie
De Belgische wet is van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel Halle Vilvoorde zullen bevoegd zijn.

Leveringen - Verzendkosten - Andere kosten
De leveringen worden uitgevoerd vanuit Halle - België volgens de modaliteiten die worden overeengekomen in de bevestiging van de bestelling.

De verzendkosten, welke niet in de prijs van de producten zijn inbegrepen, worden aan kostprijs doorgerekend en worden meegedeeld in de bevestiging van de bestelling. Verzending gebeurt in regel via bpost, naargelang het volume en gewicht. De bestelde goederen kunnen, na afspraak, ook afgehaald worden. Plaats van afhaling: Basiliekstraat 66 1500 Halle/België.

Waar van toepassing zal de wettelijke recyclagebijdrage extra worden toegevoegd. (info: www.recupel.be)

Waarborg
VADEC nv is tot geen verdere garantie verplicht dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen. Alle geleverde goederen genieten dan ook van de waarborgen die door de respectievelijke fabrikanten/leveranciers worden aangeboden.


Betalingsmodaliteiten en uitvoering van de levering
Bij gebrek aan betaling van een factuur op zijn vervaldag, zijn alle andere op dat ogenblik hangende facturen onmiddellijk opeisbaar en erkent de klant uitdrukkelijk een conventionele buitengerechtelijke vergoeding met een minimum van 25,00 EUR, exclusief BTW en conventionele interesten ten belope van 12% op jaarbasis. De goederen blijven eigendom van VADEC nv tot hun algehele betaling.

De betaling kan op verschillende manieren uitgevoerd worden.
Het te betalen bedrag is in alle gevallen het bedrag in Euro dat op de factuur vermeld is.
Een uitnodiging tot betaling ontvangt U samen met de bevestiging van Uw bestelling.

Bankoverschrijving tussen Belgische bankrekeningen

U voert een bankoverschrijving uit op rekening BE77 2930 2521 8742 BIC GEBABEBB van
VADEC nv Basiliekstraat 66, 1500 HALLE.

De verzending gebeurt bij ontvangst van de betaling of van het bewijs van betaling

Internationale bankoverschrijving (voor grensoverschrijdende transfers in Europa)

Betaling bij:
BNP PARIBAS FORTIS

BIC: GEABBEBB
IBAN: BE77 2930 2521 8742
geopend op naam van VADEC nv, Basiliekstraat 66, B - 1500 HALLE

De verzending gebeurt bij ontvangst van de betaling of van het bewijs van betaling